ALGEMENE VOORWAARDEN  DIEROSTEOPATHIE/CHIROPRACTIE

 

Artikel 1: Definities

Dierenosteopaat/chiropractor: is een behandelaar die, na een humane medische of paramedische opleiding, zich verder geschoold heeft middels de opleiding tot dierosteopathie/chiropractie. In deze algemene voorwaarden gaat het om de opleiding bij ICREO en mcTimoney en de dierenosteopaat/chiropractor wordt aangeduid als Marjorie Westerhof.

Opdrachtnemer: Eenmanszaak Paard en Osteopathie Westerhof (hierna: opdrachtnemer)

Diensten: Onderzoek van het dier middels intake, observatie in stand en beweging en palpatie. De behandeling is een combinatie van osteopathie en chiropractie en wordt als ingezet indien de opdrachtnemer daartoe besluit. Dry needling en andere myofasciale behandeltechnieken kunnen onder de dienst vallen naar inschatting van de opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de eigenaar van het te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht de opdrachtnemer osteopathische/chiropractische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt(en): het door de opdrachtgever ter behandeling aangeboden dier/dieren die middels osteopathie/chiropractie behandeld wordt/worden.

Behandelovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verrichten van osteopathische/chiropractische behandelingen, en/of het geven van adviezen.

Debiteur: de opdrachtgever en/of de persoon of rechtspersoon waaraan diensten zijn geleverd en die voor deze diensten een vergoeding verschuldigd is aan de dierenosteopaat/chiropractor en tevens op wiens naam de factuur van de praktijk is gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2.2      Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden de opdrachtnemer niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de opdrachtnemer schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming (behandel)overeenkomst

3.1      Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2      De tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de opdrachtnemer schriftelijk of mondeling is bevestigd, dan wel wanneer de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst  (onderzoek/ behandeling) is begonnen.

3.3      De opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht om, indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de opdrachtnemer heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4      De opdrachtnemer heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om haar motiverende redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

 

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst 

De tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de opdrachtnemer tot het leveren van een osteopathisch/chiropractisch onderzoek/behandeling en/of advies. De osteopathische en chiropractische behandeltechnieken worden tijdens de behandeling naar inzicht van de opdrachtnemer ingezet. Dit geldt ook voor het gebruik van dry needling en andere myofasciale behandeltechnieken. De opdrachtnemer stelt geen diagnoses en iedere vorm van haar behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst

  • De tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd:
  • Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of opdrachtnemer in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • Indien de te behandelen patiënt overlijdt;
  • Indien de opdrachtnemer van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • Indien het vertrouwen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord.

5.2      Indien de (behandel)overeenkomst eenzijdig tussentijds wordt beëindigd, dan zal de opdrachtnemer, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de opdrachtgever uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

 

Artikel 6: Tarieven en betaling

6.1     Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld.

6.2      Betaling dient direct na de behandeling per contant/pin/mobiele bank overschrijving te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

6.3      Betalingen dienen in ieder geval binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Marjorie.

6.4.    Indien de opdrachtgever niet zelf bij de behandeling aanwezig kan zijn, dient de opdrachtgever betaling per ommegaande per bank te voldoen.

6.5      De opdrachtgever is niet gerechtigd om verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de opdrachtnemer in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

6.6      Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval is de opdrachtnemer gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de opdrachtgever een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

6.7      De opdrachtnemer heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar  werkzaamheden van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en niet eerder met haar werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de opdrachtnemer is ontvangen.

 

Artikel 7: Annulering

Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden, tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt plotselinge ziekte van het te behandelen dier gerekend of een andere aandoening welke een contra-indicatie is voor een osteopathie/chiropractie behandelen. Ziekte van de opdrachtgever valt hier niet onder. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever de afspraak vergeet en de opdrachtnemer onverrichte zake naar de afgesproken locatie gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Klachten

8.1      De opdrachtnemer zal er alles aan doen om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat opdrachtgever ontevreden is over een bepaald aspect van de behandeling.

8.2      Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij opdrachtnemer

8.3      De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1      Indien de opdrachtnemer op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Een afschrift van de polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering kunnen op verzoek worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.2      De opdrachtnemer sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door  zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

 

Artikel 10: Eigendom en administratie

De opdrachtnemer zal administratie en verslagen en andere medische bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 7 jaren bewaren. De opdrachtgever kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1   Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2   In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk van de opdrachtnemer bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door de opdrachtnemer ten allen tijde gewijzigd worden.

 

Een kopie van de Algemene Voorwaarden kun je hier downloaden